Jaarverslag 2022

De bibliotheek is voor iedereen

Leeswijzer

Welkom bij het jaarverslag van Bibliocenter 2022 

Het jaarverslag van 2022 presenteren wij ook dit jaar weer digitaal. Het is niet alleen praktisch, duurzamer en overzichtelijker, maar ook altijd beschikbaar en gemakkelijk terug te vinden op onze website. In het jaarverslag lees je hoe wij onze diensten onder de aandacht hebben gebracht en presenteren we een overzicht van alle feiten en cijfers over 2022. Voor het actuele aanbod verwijzen wij naar de activiteiten op de website. Veel leesplezier.  

Voorwoord

Beste lezer,

In dit jaarverslag van Bibliocenter over 2022 leest u wat we het afgelopen jaar hebben bereikt.

De bibliotheek kreeg in 2022 veel nieuwe gezichten. Niet alleen vanwege enkele nieuwe collega’s of de vele nieuwe vrijwilligers, maar ook doordat de dienstverlening verder is uitgebreid en intensiever en actueler wordt toegespitst op alle nieuwe activiteiten binnen onze drie programmalijnen.

Het jaar 2022 kenmerkte zich bovendien als een jaar waarin de samenwerking met sociaal-maatschappelijke en culturele partners gestaag meer vorm kreeg. De inzet van onze medewerkers is in de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert dan ook niet onopgemerkt gebleven. De bibliotheek is steeds meer ván, vóór en dóór iedereen. Onze partners en onze klanten blijken ons elke keer weer te vinden als het aankomt op leren, vragen, ontmoeten, lezen én doen.

Zo werd de samenwerking met bijvoorbeeld het onderwijs nog krachtiger; sprekende voorbeelden hiervan zijn het leesoffensief, de samenwerking met voorschoolse instellingen, bijzonder onderwijs en de kinderopvang.

Maar ook voor volwassenen was veel aandacht: er ontstonden vele positieve ontwikkelingen rondom regionale en lokale taalakkoorden ter bestrijding van laaggeletterdheid. Ook de samenwerking ter bevordering van digitale vaardigheid kreeg een duidelijkere vorm. Bovendien is Bibliocenter nauw betrokken bij het taalaanbod voor de vele nieuwe inwoners in ons werkgebied.

Voor wat betreft de klassieke bibliotheekfunctie lezen en het uitlenen van media is het ledenaantal sinds jaren weer licht toegenomen, tot een index van 101 ten opzichte van 2021. Ook financieel hebben we 2022 positief kunnen afsluiten.

Afgelopen jaar hebben we met uiteenlopende activiteiten goede invulling gegeven aan onze programmalijnen. Gezien de vele zeer positieve reacties van het publiek op onze dienstverlening, ervaren onze gebruikers de hulp en contacten met onze bibliotheek als heel positief en blijven ze onze bibliotheek waarderen. Het is dus dat ik u echt met trots dit jaarverslag presenteer: onze (inmiddels) 320 vrijwilligers, onze partners en natuurlijk onze medewerkers hebben een mooie prestatie geleverd die de waarde van de bibliotheek als een veelzijdige, laagdrempelige en essentiële voorziening in haar vele facetten laat zien.
Ik wens u veel leesplezier!

- Ad Kuijpers, Directeur-bestuurder -

Inleiding

Ook afgelopen jaar hebben met diverse activiteiten invulling gegeven aan onze drie programmalijnen:

  • Participatie- en informatiesamenleving: Digitale inclusie en digitaal burgerschap
  • Leven lang ontwikkelen:Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
  • Geletterde samenleving: Bevorderen geletterdheid en leesplezier

Hiermee biedt Bibliocenter ondersteuning en inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling van kennis en vaardigheden op (digi)taal gebied aan alle inwoners in onze vier gemeenten. Mensen
die zichzelf ontwikkelen zijn gelukkiger en gezonder en beter in staat om blijvend te participeren in de samenleving. In 2022 heeft Bibliocenter hiervoor de fundamenten gelegd en wij vertrouwen erop dat we samen met onze gemeenten en partners verder kunnen bouwen aan dit idee.

Met onze programma’s helpt de bibliotheek mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook mensen die digitaal vaardiger willen worden, kunnen bij de ons terecht. Op die manier zijn alle inwoners van onze gemeenten de komende decennia verzekerd van een duurzame en toekomstbehendige bibliotheek als onderdeel van een breder sociaal, maatschappelijk, cultureel en educatief aanbod.


Landelijke ontwikkelingen in het bibliotheekwerk 2022

IDO – Informatiepunt Digitale Overheid

In Nederland hebben ongeveer 4 miljoen mensen moeite om de digitale ontwikkelingen bij te benen. Voor hen is het dan ook lastig om zaken te doen met de overheid.

De Informatiepunten Digitale Overheid bieden hulp vanuit bibliotheken door heel Nederland. Inwoners in ons werkgebied weten de IDO-punten van Bibliocenter goed te vinden. De medewerkers van de bibliotheek zijn speciaal getraind op vraagherkenning. En ze weten goed wat de aangesloten overheidsinstanties doen. Ze kunnen mensen verwijzen naar het maatschappelijk middenveld of naar de juiste overheidsinstantie als vragen heel specifiek zijn. De groep mensen is heel divers. Het zijn ouderen, laaggeletterden, maar ook mensen die op zoek zijn naar werk of mensen die zorg nodig hebben. Mensen met financiële of juridische vragen die niet weten waar ze terecht kunnen. Ook jongeren zijn vaak minder digitaal vaardig dan we denken. Omgaan met sociale media is echt iets heel anders dan een webformulier van de overheid invullen en huurtoeslag aanvragen.

In oktober heeft Bibliocenter meegedaan met de landelijke IDO-campagne van Cubiss. Samen met de gemeenten van ons werkgebied hebben we diverse berichten geplaatst in kranten en op sociale media

De bibliotheek in transitie

In een veranderende maatschappij blijft de bibliotheek in beweging en geeft steeds nieuwe invulling aan haar functie. Voorheen werd de bibliotheek gezien als een bibliotheek voor de mensen. De bibliotheek van nu is zich actiever gaan verhouden tot de gemeenschap om haar heen. Er ontstaat een beweging richting een bibliotheek van de mensen. Het is de taak van de bibliotheek om de samenleving te (helpen) veranderen. De missie van de bibliothecaris om de maatschappij te verbeteren door kenniscreatie te faciliteren in de community’s binnen de gemeenschap. 

Community Librarians  
In 2022 zijn er drie Community Librarians aangesteld bij Bibliocenter. Zij brengen community ’s samen. De community’ s zijn groepen mensen met 'meerdere gemeenschappelijke kenmerken' en een gezamenlijk doel voor ogen of hart voor hetzelfde onderwerp. Dat kunnen bijvoorbeeld schrijvers of dichters uit een bepaalde wijk zijn, ouders van jonge kinderen met interesse in onderwijsvraagstukken, duurzame lokale ondernemers of eenzame ouderen. Dit zijn niet zozeer doelgroepen die je kiest, maar groepen die zich bij voorkeur organisch vormen. Met gebruik van verschillende tools – waarvan de collectie er één is – versterk je deze lokale community ’s door het organiseren van uitwisseling van kennis. Dit doet de Community Librarian in samenwerking met de leden van de community. Zij hebben inhoudelijk inspraak en verantwoordelijkheid, de Community Librarian is facilitator. 

Ondersteuning en taalessen Oekraïners

Nederlandse bibliotheken hebben sinds de start van de oorlog een flink aanbod aan lees-, leer- en hulpmiddelen voor Oekraïense vluchtelingen samengesteld. Het aanbod varieert van gratis fysiek en digitaal leesmateriaal, tot taalhulp, ondersteuning bij het vinden van werk en wegwijsbijeenkomsten.

Bibliocenter verzorgd in Nederweert, Weert en Leudal Nederlandse taallessen voor Oekraïners. De taallessen bij de bibliotheek werden al goed bezocht. Maar door de komst van de vluchtelingen uit Oekraïne zijn we, in overleg met de gemeenten en vanwege de beperkte ruimte in de bibliotheek, uit moeten wijken naar de van Hornekazerne in Weert en Landgoed Leudal in Haelen. Dit doet Bibliocenter in samenwerking met Punt Welzijn.

Voor de taallessen aan de Oekraïners hebben zich 21 vrijwilligers gemeld om te helpen bij de eerste start van spreken en lezen. Voor deze taallessen wordt materiaal gebruikt waarmee de nieuwkomers op een leuke en eenvoudige manier kennis kunnen maken met de Nederlandse taal. De vrijwilligers krijgen een basistraining met informatie over de doelgroep, de te gebruiken middelen en over de aanpak en ondersteuning bij het Nederlands spreken en lezen. 


Regionale ontwikkelingen in het bibliotheekwerk 2022

Ondertekening taalakkoord Midden-Limburg

Donderdag 19 mei 2022 kwamen bestuurders van gemeenten, maatschappelijke partners en werkgevers uit Midden-Limburg samen voor de kick-off van het Regionaal Taalakkoord Midden-Limburg. In Theaterhotel de Oranjerie tekenden de bestuurders de intentie-verklaring om gezamenlijk aan de slag te gaan met laaggeletterdheid. Laaggeletterd ben je wanneer je als volwassene moeite hebt met lezen, schrijven en/of rekenen. Een volwassene die laaggeletterd is, is geen analfabeet. Een laaggeletterde kan wel lezen en schrijven, alleen niet goed genoeg. Dit heeft gevolgen voor de manier waarop laaggeletterden kunnen meedoen aan de samenleving. 
 
Maar liefst vijftien procent van de Midden-Limburgse beroepsbevolking heeft moeite met de hierboven genoemde basisvaardigheden. Tevens komt ook werkloosheid, schulden, gezondheids-problemen en eenzaamheid vaker voor bij deze groep.

-- Wethouder Robert Martens: --
"Namens de gemeente Leudal heb ik mijn handtekening mogen plaatsen onder het taalakkoord. Ik wil me er als wethouder voor inzetten dat hier ook in onze gemeente veel meer aandacht voor gaat komen. Mensen die hun vaardigheden in lezen, schrijven of rekenen willen verbeteren, of die iemand kennen die dit graag wil, kunnen binnenlopen bij een vestiging van Bibliocenter in Leudal. De mensen daar kunnen je met hun aanbod een goed eind op weg helpen". 

Aanpak laaggeletterdheid in Leudal

De gemeente Leudal wil laaggeletterden helpen. Om de gezamenlijke inzet en aanpak te bekrachtigen, werd op 12 september 2022 het Leudals Taalakkoord door alle partners ondertekend. Bibliocenter, Stichting Lezen en Schrijven, Synthese en de gemeente zetten hier gezamenlijk de schouders onder. 

Dit Leudals Taalakkoord vormt de start van de lokale aanpak van laaggeletterdheid in de gemeente Leudal. Bewustwording, signalering, motivering en aanpakken staan centraal in het taalakkoord. Het lokale taalakkoord is een uitwerking van het Regionaal Taalakkoord Midden-Limburg waar Leudal zich eerder dit jaar bij aansloot. In gemeente Leudal heeft één op de tien mensen die werken moeite met lezen, schrijven en/of rekenen.  

-- Wethouder Huub van Helden: --
"Kunnen meedoen in de samenleving begint vaak bij lezen en schrijven. We zien dat er een taboe heerst rond laaggeletterdheid. Dat moet doorbroken worden, want het erkennen van dit ontwikkelpunt vormt de start van persoonlijke groei. Daar zetten we ons gezamenlijk voor in".

Rapportage Impactmeting Regio Midden-Limburg

UNESCO Chair on Adult Education Vrije Universiteit Brussel heeft een onderzoek uitgevoerd naar de Impact van de educatietrajecten voor inwoners van Midden-Limburg op verschillende levensdomeinen in 2022.

De regio Midden-Limburg heeft ook in 2022 in samenwerking met Gilde Educatie en Bibliocenter trajecten volwasseneneducatie gefaciliteerd. Deze rapportage beschrijft de uiteindelijke impact van deze educatieve trajecten.

-- Maurice de Greef, UNESCO: -- 
"Wat een mooie resultaten komen er uit de impactmeting mede gerealiseerd door jullie! Daar mogen jullie trots op zijn! Heel veel dank voor alle medewerking en veel groeten, Maurice"

Klik hier om het rapport in te zien. 


1. LEZEN

Thema Lezen

De leden van Bibliocenter profiteren via hun lidmaatschap van onze actuele en veelzijdige collectie. Onze collectie, zowel fysiek als digitaal, is een actueel en op maat aanbod van boeken, e-books, luisterboeken, kranten en tijdschriften. Door de regionale samenwerking en het landelijk netwerk van de bibliotheek heeft elk lid toegang tot een vrijwel eindeloze collectie van boeken. Onze collectie blijft een belangrijke steunpilaar van onze dienstverlening. 

Lees meer

2. LEREN

Thema Leren

Het doel van Bibliocenter is het verder ontwikkelen van een Leven Lang Leren. De bibliotheek draagt bij aan de (digitale) ontwikkeling van burgers, zodat zij kunnen meedoen in de moderne kennis-samenleving en daar op hun beurt actief aan kunnen bijdragen. Alle inwoners in ons verzorgingsgebied beschouwen we als ons publiek. Om hen zo goed mogelijk te bereiken werken we samen met veel verschillende partners, binnen en buiten ons werkgebied

Lees meer

3. INFORMEREN

Thema Informeren

De bibliotheek fungeert als informatiepunt, als Open Leer Centrum waar leerprocessen worden ondersteund en waar kennisdeling en uitwisseling van ideeën centraal staan. Door middel van spreekuren en activiteiten in allerlei vormen en maten, waarmee we ook ruimte geven aan de samenwerking met lokale partners. Mensen kunnen ook bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld de Digitale Overheid, werk & inkomen, zorg en algemene informatievragen.  

Lees meer

4. ONTMOETING

Thema Ontmoeting en Debat

De bibliotheek is een veilige, stimulerende leeromgeving waar mensen terecht kunnen om zich te ontwikkelen. Hierin staat ook ontmoeting centraal. We blijven inwoners verbinden op interesses door middel van community’s. Een community zorgt ervoor dat mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten, informatie delen, het debat met elkaar aan gaan en verbinding voelen.  

Lees meer

5. KUNST & CULTUUR

Thema Kunst en Cultuur

Op het gebied van kunst en cultuur organiseren we jaarlijks activiteiten, waaronder exposities. Hiermee laten we mensen kennismaken met diverse uiteenlopende, lokale onderwerpen. Steeds meer bezoekers waarderen deze activiteiten van de bibliotheek. 

Lees meer


Statistisch overzicht gemeenten

Klik hier voor het statistisch overzicht van alle gemeentes.

Gemeente Leudal

Gemeente Leudal

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Leudal.

Nieuws en cijfers gemeente Leudal

Gemeente Maasgouw

Gemeente Maasgouw

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Maasgouw.

Nieuws en cijfers gemeente Maasgouw

Gemeente Nederweert

Gemeente Nederweert

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Nederweert.

Nieuws en cijfers gemeente Nederweert

Gemeente Weert

Gemeente Weert

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Weert.

Nieuws en cijfers gemeente Weert

COMMUNICATIE

Communicatie legt de basis om betrokkenheid van de doelgroep te verhogen en draagvlak te creëren. Dit vraagt creativiteit en innovatiekracht bij de inzet van middelen, zowel offline als online. We maken dagelijks gebruik van diverse kanalen om onze doelgroep zo goed en efficiënt mogelijk te bereiken. 

Volg ons op Facebook, LinkedIn of Instagram

MENSEN

Bibliocenter heeft een grote en enthousiaste groep mensen die graag een maatschappelijke bijdrage leveren, iets voor anderen willen betekenen en zichzelf willen blijven ontwikkelen. Ze dragen allemaal hun steentje bij aan onze missie 'mensen ondersteunen in hun ontwikkeling'. Zo maken we samen de bibliotheek!

45 vaste medewerkers werken dagelijks samen met ruim 330 vrijwilligers. Onder toezicht van een ondersteunende Raad van Toezicht en een volwaardige Ondernemingsraad. 

Bibliocenter maakt ook gebruik van een professionele externe vertrouwenspersoon.

DIGITALISERING

Afgelopen jaar zijn we overgestapt op een nieuw ticketsysteem en hebben we een start gemaakt met 'het nieuwe werken'. Dit houdt in dat we met Microsoft 365 gaan werken, met alle apps (zoals Teams) daaromheen.

Ook het project ‘Bouwen aan de bibliotheek van de toekomst’ loopt door. Hier bundelen we onze krachten met de Brainport-regio en bouwen we samen aan de bibliotheek van de toekomst. We werken naar een bibliotheek als platform voor kennisdeling, als informatiemakelaar en partner in persoonlijke ontwikkeling. We willen de bibliotheek toekomstgericht neerzetten en onze maatschappelijke impact vergroten.


Afbeeldingen pch.vector - www.freepik.com