Jaarverslag 2021

De bibliotheek is voor iedereen

Leeswijzer

Welkom bij het jaarverslag van Bibliocenter 2021. Dit jaarverslag heeft een nieuwe vorm: een digitale vorm.

Op deze pagina komen de belangrijkste punten aanbod. Klik op 'Lees meer' voor meer toelichting per onderwerp. Ook worden er meerdere cijfers getoond op de subpagina's.

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag van Bibliocenter over 2021. Voor de tweede keer op rij een bewogen jaar voor de maatschappij, de bieb, haar klanten en de medewerkers. 

Ook in 2021 heeft Covid-19 onze diensten en activiteiten beperkt. De eerste 5 maanden waren de bibliotheken volledig gesloten. Bibliocenter heeft ook toen op diverse locaties de Afhaalbieb georganiseerd, de Boek-aan-Huis dienst voor kwetsbare mensen sterk verruimd, diverse online Taalcafés en taalcursussen opgezet en de begeleiding van scholen en ouders voor het bevorderen van het lezen bij de jeugd veelal online voortgezet. De bibliotheken mochten weer open op 20 mei en enkele activiteiten konden op beperkte schaal weer doorgang krijgen. Dit gaf ons al meer mogelijkheden. Doordat bibliotheken nu worden gerekend tot essentiële dienstverleners zijn onze bibliotheekvestigingen tijdens de laatste lockdown ook zo veel als mogelijk open gebleven. 

Afgelopen jaar zijn de gemeenten Leudal, Maasgouw, Nederweert en Weert opnieuw voor vier jaar een samenwerking voor het bibliotheekwerk door Bibliocenter aangegaan. Bovendien was 2021 ook het jaar waarin Bibliocenter, op basis van de gehouden audit een 8,5 als rapportcijfer kreeg en daarmee voor de komende vier jaar gecertificeerd is. Voor wat betreft de klassieke bibliotheekfuncties rond lezen en het uitlenen van media blijft het ledenaantal ongeveer constant 99% ten opzichte van 2020.

 Afgelopen jaar hebben we zo goed als mogelijk met diverse activiteiten invulling gegeven aan onze drie programmalijnen. Gezien de vele zeer positieve reacties van het publiek op onze dienstverlening, ervaren onze gebruikers de hulp en contacten met onze bibliotheek heel positief en blijven ze onze bibliotheek waarderen. Het is dus, ondanks de zeer moeilijke omstandigheden, dat ik u echt met trots dit jaarverslag presenteer: onze 250 vrijwilligers, onze partners en natuurlijk onze medewerkers hebben waar mogelijk een mooie prestatie geleverd die de waarde van de bibliotheek als een veelzijdige, laagdrempelige en essentiële voorziening in haar vele facetten laat zien. Ik wens u veel leesplezier!

- Ad Kuijpers, Directeur-bestuurder a.i.

Inleiding

Door de eerdere sluiting werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken spelen. Tijdens de laatste lockdown zijn onze bibliotheekvestigingen dan ook zo veel als mogelijk open gebleven. Alle bibliotheken bleven vrij toegankelijk voor iedereen die boeken wilde lenen of terugbrengen en voor iedereen die wilde komen studeren, werken of lezen. Ook kon je bij ons terecht voor één op één hulp bij digitale zaken, zoals het maken van een afspraak voor een boosterprik. Vanwege de coronamaatregelen waren er echter geen groepsactiviteiten in de bibliotheek.


Ook afgelopen jaar hebben we zo goed als mogelijk met diverse activiteiten invulling gegeven aan onze drie programmalijnen. 

  • Participatie in informatiesamenleving:
    Digitale inclusie en digitaal burgerschap
  • Leven lang ontwikkelen:
    Basisvaardigheden en blijvende inzetbaarheid
  • Geletterde samenleving:
    Bevorderen geletterdheid en leesplezier

Hiermee bieden we ondersteuning en inspiratie voor persoonlijke ontwikkeling van kennis en vaardigheden op (digi)taal gebied aan alle inwoners in onze vier gemeenten. Met onze programma’s helpt de bibliotheek bijvoorbeeld mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Ook mensen die digitaal vaardiger willen worden, kunnen bij de ons terecht. 


Landelijke ontwikkelingen in het bibliotheekwerk

Extra onder de aandacht in 2021

Inloopspreekuur CoronaCheck en IDO

Bij de introductie van het Coronatoegangsbewijs (CTB) is nog duidelijker geworden hoeveel mensen in onze samenleving niet digitaal vaardig of laaggeletterd zijn. De meeste mensen kunnen via de app of website van CoronaCheck zelf een coronabewijs regelen, maar ook heel veel mensen lukt dit niet. Zij kunnen terecht bij het IDO punt (Infopunt Digitale Overheid) of het spreekuur Coronacheck bij Bibliocenter.

Bibliocenter heeft afgelopen jaar heel veel mensen in Weert, Nederweert, Leudal en Maasgouw geholpen bij het aanvragen van het CTB. Inwoners waren onze bibliotheekmedewerkers erg dankbaar!

Essentiële dienstverlening

Bibliotheken bieden onze samenleving vrije toegang tot informatie, debat en cultuur. Het is een centrum voor ontmoeting en educatie met grote aantallen bezoekers. Door de sluiting van bibliotheken tijdens de Corona-periode, werd in onze samenleving beter zichtbaar welke belangrijke rol bibliotheken in het leven van mensen speelt: bibliotheken zijn de motor van een vaardige samenleving! Ook in de politiek en media is daar veel aandacht aan besteed.

We zijn blij dat we de inwoners in ons werkgebied hulp, houvast en steun hebben kunnen bieden in deze periode! Zowel op het gebied van ontspanning, bijvoorbeeld door het lezen van een goed boek, als op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, door middel van (digitale) lezingen, taalactiviteiten, workshops en natuurlijk de spreekuren voor onder andere het Coronatoegangsbewijs.

 

Digitaal Burgerschap

Digitaal burgerschap betekent dat mensen zich actief, vaardig en weerbaar kunnen bewegen in de online informatie-samenleving.

In de afgelopen periode is ook gebleken dat veel mensen (nog) niet digitaal vaardig genoeg zijn. Bibliocenter biedt jaarlijks steeds meer activiteiten aan om burgers hiermee te helpen. Het aanbod is ruim, met activiteiten als Digisterker, Klik en Tik en de vele cursussen die aangeboden worden in samenwerking met Seniorweb

Hier wordt dan ook veel gebruik van gemaakt en de cursussen zijn bijna allemaal volgeboekt.


Belangrijk in 2021

Naast het 'dagelijkse bibliotheekwerk' vonden achter de schermen diverse ontwikkelingen plaats binnen de organisatie van Bibliocenter. 

Nieuw bibliotheeksysteem

In september van dit jaar zijn we overgegaan naar de nieuwste versie van ons bibliotheeksysteem. Deze versie was al in gebruik bij de andere Brainport bibliotheken. Hierdoor komen nu meer mogelijkheden voor het ontwikkelen van een toekomstbestendig systeem binnen handbereik. Denk aan functioneel en technisch beheer, gezamenlijke helpdesk of gezamenlijke opleidingen maar ook innovaties of het analyseren van informatie en deze weer vertalen naar nieuwe services.

Dit systeem maakt de bibliotheek weer een stukje toegankelijker en vriendelijker voor gebruikers thuis en medewerkers in de vestigingen. 

Nieuwe certificering

Op basis van de gehouden audit door de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal, hebben we de 4-jaarlijkse cerftificering met een 8,5 behaald. Deze audit geeft inzicht in het functioneren van de organisatie. We zijn getoetst op de kwaliteit en toekomstbestendigheid van het bibliotheek- en cultuurwerk en van programma’s en diensten voor geletterdheid. 

Brainport-werkgroep

Het project ‘Bouwen aan de bibliotheek van de toekomst’ ontstond vanuit een gezamenlijke ambitie van de bibliotheken in de Brainport-regio. We zijn dus onze krachten aan het bundelen en samen bouwen we aan de bibliotheek van de toekomst. De missie van het project luidt: ‘We werken naar een bibliotheek als platform voor kennisdeling, als informatiemakelaar en partner in persoonlijke ontwikkeling. We willen de bibliotheek toekomstgericht neerzetten en onze maatschappelijke impact vergroten.’

1. LEZEN

De leden van Bibliocenter profiteren via hun lidmaatschap van onze actuele en veelzijdige collectie. Onze collectie, zowel fysiek als digitaal, is een actueel en op maat aanbod van boeken, e-books, luisterboeken, kranten en tijdschriften. Door de regionale samenwerking en het landelijk netwerk van de bibliotheek heeft elk lid toegang tot een vrijwel eindeloze collectie van boeken. Onze collectie blijft een belangrijke steunpilaar van onze dienstverlening.

Op de volgende pagina staat een toelichting en cijfers over: Zomerlezen, Afhaalbieb , Verrassingspakketten, Boek aan Huis, Verzorgingshuizen, Kast vol Herinneringen, Online bibliotheek en de Tijdschriftenbieb.

2. LEREN

Het doel van Bibliocenter is het verder ontwikkelen van een Leven Lang Leren. De bibliotheek draagt bij aan de (digitale) ontwikkeling van burgers, zodat zij kunnen meedoen in de moderne kennis-samenleving en daar op hun beurt actief aan kunnen bijdragen. Alle inwoners in ons verzorgingsgebied beschouwen we als ons publiek. Om hen zo goed mogelijk te bereiken werken we samen met veel verschillende partners, binnen en buiten ons werkgebied.

Klik op 'lees meer' voor de uitgebreide verslagen van de doelgroepen:  

Kinderen (0-6 jaar)
BabyBieb, Voorleespret met Peuters, Boekstart (Coach), Voorleesmiddagen, Nationale Voorleesdagen.

Jeugd (6-12 jaar)
Nationale Voorleeswedstrijd, Boek 'n Trip, Vakantielezen, Kinderboekenweek, Samen Spelen, Samen Sterker, Taalestafette, Leesoffensief, Kunst maken.

Volwassenen
Taalwandelingen, Open inloop taal, Taalcafé, Walk & Talk, HOVO, Inloopschool, Computercursussen.

3. INFORMEREN

De bibliotheek fungeert als informatiepunt, als Open Leer Centrum waar leerprocessen worden ondersteund en waar kennisdeling en uitwisseling van ideeën centraal staan. Door middel van spreekuren en activiteiten in allerlei vormen en maten, waarmee we ook ruimte geven aan de lokale partners.

Mensen kunnen ook bij ons terecht met vragen over bijvoorbeeld de Digitale Overheid, werk & inkomen, zorg en algemene informatievragen. 

Een toelichting en cijfers van de volgende activiteiten zijn te vinden op de volgende pagina: Inloopspreekuur CoronaCheck, Infopunt Digitale Overheid, Landelijke Digihulplijn, Cyclus Positieve Gezondheid, Campagne Nederland Leest, KennisMakers en Bekende gezichten bij Bibliocenter.

4. ONTMOETING & DEBAT

De bibliotheek is een veilige, stimulerende leeromgeving waar mensen terecht kunnen om zich te ontwikkelen. Hierin staat ook ontmoeting centraal. We blijven inwoners verbinden op interesses door middel van communities. Een community zorgt ervoor dat mensen met dezelfde interesses elkaar ontmoeten, informatie delen, het debat met elkaar aan gaan en verbinding voelen. 

Deze activiteiten worden verder toegelicht op de volgende pagina: Week tegen Eenzaamheid, WeertRespecteert, Mantelzorgbijeenkomsten, Samenleven met Psychische klachten, Cultureel Lint, Cursus en Leesclub Geschiedenis, Weert bevrijd en het Maasgouws Koffieheukske.

5. KUNST & CULTUUR

Op het gebied van kunst en cultuur organiseren we jaarlijks een veelheid aan activiteiten, waaronder exposities. Hiermee laten we mensen kennismaken met diverse uiteenlopende, lokale onderwerpen. Zoals LHBTI-gemeenschap in coronatijd. Steeds meer bezoekers waarderen deze culturele functie van de bibliotheek.

De volgende exposities en activiteiten worden verder beschreven op de volgende pagina: Expo 'Van Graan naar Kraan, Expo 'Druk, Druk, Druk, Kunstexpo 'Dat wat blijft, Expo 'LHBTI in coronatijd' en Kunst maken geinspireerd op boeken.


Nieuw(s) per gemeente

Gemeente Leudal

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Leudal.

Gemeente Maasgouw

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Maasgouw.

Gemeente Nederweert

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Nederweert.

Gemeente Weert

Lees hier het nieuws en de cijfers van gemeente Weert.

BIBLIOCENTER EN COVID-19

Ook in 2021 heeft Covid-19 onze diensten en activiteiten beperkt. Van 1 januari tot en met 19 mei waren de bibliotheken volledig gesloten en hebben we onze klanten kunnen voorzien van boeken door middel van de afhaalbieb. De bibliotheken mochten weer open op 20 mei. Uiteraard met de nodige maatregelen, maar ook activiteiten konden gelukkig weer doorgang krijgen met een maximum van 30 personen in een binnenruimte. Dit gaf ons al weer meer mogelijkheden. Ook bij de Koffieboekerij konden mensen weer wat lekkers afhalen.

Vanaf 1 juni ging de samenleving weer zo goed als volledig open. Helaas kregen we in november weer te maken met beperkende maatregelen, waaronder mondkapjes en het Corona-toegangsbewijs. En op 12 november zelfs een avondsluiting, gelukkig niet van toepassing voor bibliotheken aangezien we vanaf deze datum als essentieël aangemerkt worden.

MENSEN

Medewerkers en vrijwilligers, HAND IN HAND MET ELKAAR.

Bibliocenter heeft een grote en enthousiaste groep mensen die een maatschappelijke bijdrage willen leveren, iets voor anderen willen betekenen en zichzelf willen blijven ontwikkelen. Ze dragen allemaal hun steentje bij aan onze missie 'mensen ondersteunen in hun ontwikkeling'. Zo maken we samen de bibliotheek! 45 vaste medewerkers werken dagelijks samen met ruim 250 vrijwilligers. 

De OR van Bibliocenter bestaat uit: Jacqueline Konings (voorzitter), Lizzy Seijkens, Annemiek Breukers, Thea van Pol en Els Meeuwissen.

Klik hier voor meer informatie over Bibliocenter en het team. 

COMMUNICATIE

Communicatie legt de basis om betrokkenheid van de doelgroep te verhogen en draagvlak te creëren. Dit vraagt creativiteit en innovatiekracht bij de inzet van middelen, zowel offline als online. We maken dagelijks gebruik van diverse kanalen om onze doelgroep zo goed en efficiënt mogelijk te bereiken. 

CAMPAGNE #MIJNBIEBENIK
Bibliocenter is zoveel meer dan alleen boeken. Om dit nog meer onder de aandacht te brengen bij onze doelgroep zijn we in 2021 de campagne '#mijnBiebenIk' gestart. Door middel van leuke, enthousiaste referenties van de klant zelf brengen we nog meer onder de aandacht welke dienstverleningen Bibliocenter allemaal aanbiedt.


Afbeeldingen pch.vector - www.freepik.com